RAD

RAD

Rollerblade Association Denmark

Vedtægter 2014

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er Rollerblade Association Denmark (R-A-D)

Stk. 2.
Foreningens hjemsted:

 

Michael Buhl Jonassen

Lundtoftegade 113

2200 KBH N

§2 Foreningens formål

Stk. 1.

Vi i RAD’s bestyrelse ser det som vores fornemmeste opgave, at styrke de interesser der allerede er i dansk rollerblading og dermed også som en pligt at fremme nye idéer og initiativer rundt i landet. Vi har en masse erfaring i at samle folk omkring arrangementer, både de traditionsrige som SRSC, men også nye idéer som Nørrebro Meltdown og diverse filmpremierer. Alt hvad vi laver bliver løbende evalueret og udviklet videre på.

§3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1.
Foreningen er medlem af “Dansk Rulleskøjteunion” og “Dansk Idrætsforbund”

§4 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.
Medlemmer kan optages via r-a-d.dk

Stk. 2.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af.

årlig kontigent i 2018: 150 dkr

støttemedlemskab i 2018: 50 dkr

Stk. 3.
generelle bestemmelser for foreningen

§5 Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse

Stk. 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget). 4. Fastsættelse af kontingent (hvis dette fastsættes af generalforsamlingen)
5. Indkomne forslag.
6. Valg i henholdtil §6,stk. 2. og 3.
7. Valg af ….. bestyrelsessuppleanter
8. Valg af kasserer
9. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
10. Evt.

Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens be- slutninger indføres i protokol.

Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.

Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 5 medlemmer skriftlig stiller krav herom.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Stk. 2.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år. til generalforsamlingen

Stk. 3.

Formanden sidder i 2 år og vælges hvert ulige år.

Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalfor- samlingens beslutninger.

Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§7 Regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december (Regnskabsåret foreslås at følge kalenderåret)

Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Stk. 4.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§8 Tegningsregler

Stk. 1.
Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disse forfald af for- manden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§9 Hæftelse

Stk. 1.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Procedure for vedtægtsændringer skal fremgå af vedtægten f.eks.: Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 Opløsning

Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til Hal12 en skateforening i Roskilde drevet af frivillige.

3

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den …..

Dirigentens navn og underskrift:

Frederik Kofoed-Sørensen

Formandens navn og underskrift :

Casper Cordua

På første ordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:

Ronni Skovmand, Christian Berg, David Grant, Michael Buhl, Casper Cordua, Jacob Højmark Christensen

 

Comments are closed.